Driving Miss Daisy

Wanneer de Joodse weduwe Daisy Werthan (Anne Wil Blankers) haar auto total loss rijdt, huurt haar zoon Hoke Colburn (Edwin Jonker) in als chauffeur.